Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng mã hàng hỗ trợ đa mã vạch

Đăng bởi: lyntp2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÃ HÀNG HỖ TRỢ ĐA MÃ VẠCH 1.Mục đích - Chức năng này cho phép tạo ra nhiều mã vạch cho cùng một mã hàng. 2. Phân quyền. Để sử dụng được chức năng này, nhóm user cần được...

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo 1.    Mục đích Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép người quản trị ngoài việc phân quyền cho user được phép xem báo cáo trên...

Hướng dẫn chức năng quản lý lô date

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  LÔ, DATE Mục đích: Chức năng quản lý lô, date (hạn sử dụng) dùng để quản lý mặt hàng theo lô, và theo dõi hạn sử dụng tương ứng của mặt hàng trong kho theo lô đó....

Hướng dẫn báo cáo hết hàng theo ngưỡng

Đăng bởi: thuongptn

Báo cáo hết hàng theo ngưỡng 1.    Mục đích Chức năng này cho phép khai báo số lượng tồn tối thiểu của mặt hàng để khi lượng hàng tồn kho thấp hơn hoặc bằng ngưỡng này thì sẽ được báo cáo...

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO 1.    Mục đích Chức năng này cho phép treo hàng sau khi duyệt phiếu đơn đặt hàng(SO) để đảm bảo đủ hàng để xuất hàng cho khách hàng. Sau này trên...

Hướng dẫn chức năng khóa dữ liệu đến ngày

Đăng bởi: thuongptn

CHỨC NĂNG KHÓA DỮ LIỆU ĐẾN NGÀY Mục đích: Chức năng khóa dữ liệu đến ngày dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm) giúp khóa không cho tất cả các user thao tác thêm/sửa/xóa bất cứ chứng từ nào trước...

Hướng dẫn chức năng quản lý khuyến mãi theo combo

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI THEO COMBO Mục đích: Thiết lập và quản lý được chương trình khuyến mãi bán hàng theo combo: mua n hàng tặng m hàng, mua 1 hàng tặng n hàng,… Chức năng này...

Hướng dẫn import nhập tồn đầu công nợ phải thu tồn đầu công nợ phải trả

Đăng bởi: thuongptn

IMPORT TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI THU, TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 1. Mục đích: Chức năng này cho phép import nhanh tồn đầu công nợ phải thu với khách hàng và tồn đầu công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, thông thường chức...

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu 1.    Mục đích: Chức năng này cho phép attach 1 hay nhiều file vào 1 phiếu  trên phần mềm nhằm quản lý các file hợp đồng, báo giá, ảnh,… đi...

Hướng dẫn chức năng giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp

Đăng bởi: thuongptn

GIỚI HẠN CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP Mục đích: Chức năng này cho phép cấu hình giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp, giúp quản lý đưa ra được quyết định có tiếp tục giao dịch với...