Menu

Tính năng mới

Các ký hiệu và bảng phím tắt sử dụng trong phần mềm

Đăng bởi: lyntp2 vào 3/29/2015 11:28:37 AM

1.      Tổ hợp phím Control + Phím Ctrl + N(Ctrl + Insert): Thêm mới một bản ghi (nhân viên, khách hàng, hóa đơn,…)                (Tương đương với chọn nút  ) Ctrl + E:...

Giới thiệu về HTsoft BizMan

Đăng bởi: lyntp2 vào 3/14/2015 11:20:20 AM

Head office: Chức năng Tổng hợp mọi thông tin kinh doanh từ các Chi nhánh: trao đổi dữ liệu với tất cả các các hệ thống con Tổ chức và Cấu hình các danh mục của hệ thống: phân loại hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp Chuyển hàng hóa bán đến các Chi nhánh, các Kho Quản lý các...