Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi lanit

In barcode mở rộng

Phần mềm HTsoft bên bạn có hỗ trợ in Barcode mở rộng không? tôi đang rất cần chức năng này, nếu có các bạn chỉ giùm tôi với.Thanks!... ( 11/20/2014 2:05:39 PM - Trả lời: 1)