Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi tuquynh

Theo dõi, quản lý các phiếu nhập xuất điều chỉnh kho

Mỗi khi kiểm kê kho, xuất hiện lệch thừa hoặc lệch thiếu số liệu thực tế so với số liệu trong phần mềm và phải lập các phiếu nhập và xuất kho điều chỉnh để cho cân bằng. Vậy, để theo dõi và quản lý các phiếu này thì phải vào báo cáo nào trong phần mềm? (Tôi đang dùng phần mềm quản lý kho... ( 4/10/2015 3:43:21 PM - Trả lời: 1)