Khi thêm một mặt hàng trong phần mềm, ngoài các trường thông tin sẵn có trong phần mềm, có thể thêm các trường thông tin khác không, ví dụ như thêm trường thông tin: tiếng anh, cỡ (size), màu,... ?

(Tôi đang sử dụng demo phần mềm quản lý bán hàng SalePro)