Khi tạo một chương trình khuyến mãi trên phần mềm, với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì chương trình khuyến mãi này được áp dụng trên toàn bộ hệ thống hay chỉ được áp dụng cho một chi nhánh vậy?