Trường hợp chi nhánh A đang thực hiện chương trình khuyến mãi 1, chi nhánh B đang thực hiện chương trình khuyến mãi 2. Chi nhánh A lại chia sẻ chương trình khuyến mãi 1 cho chi nhánh B. Vậy chi nhánh B lúc này có 2 chương trình khuyến mãi cùng được thực hiện hay như thế nào?

Cám ơn!