MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM

1.      Mục đích:

Lưu trữ ảnh sản phẩm, có thể check lại hình ảnh khi nhập hàng/xuất bán để xác nhận đúng mã sản phẩm nhâp/ bán hay không

2.      Phân quyền:

User được thêm hình ảnh sản phẩm cần được phân quyền:

-          Attach files

-          Quan ly anh mat hang

3.      Hướng dẫn

3.1  Thêm ảnh sản phẩm

Truy cập Cấu hình-> Mặt hàng, Chọn mặt hàng cần thêm hình ảnh, kích đúp chuột hoặc nhấn Sửa.

Tiếp theo, Click  , hệ thống cho phép chọn đến thư mục chứa ảnh, nhấn ảnh muốn thêm rồi click Open

Ngoài ra, có thể up ảnh bằng link như sau:

3.2  Check hình ảnh trên phiếu nhập/xuất

-          Check hình ảnh trên phiếu nhập

-          Check hình ảnh mặt hàng trên phiếu Hóa đơn bán lẻ