BÁO CÁO MẶT HÀNG LÂU KHÔNG BÁN

1.      Mục đích:

Thống kê danh sách các mặt hàng lâu không bán(tính từ 1 tháng không có giao dịch), bao lâu rồi không bán, số lượng tồn các mã hàng đó để lên kế hoạch thanh lý hàng hoặc điều chỉnh kế hoạch nhập hàng hợp lý

2.      Phân quyền

 User cần được phân quyền:

- AD10: Danh sach cac bao cao add-ins

- BC danh sach mat hang lau khong ban

3.      Hướng dẫn sử dụng

Truy cập Báo cáo -> Báo cáo thống kê-> Danh sách mặt hàng lâu không bán


           (1): Tiêu chí tìm kiếm

                  Có thể tìm theo chi nhánh/ kho, all mặt hàng hoặc Chọn nhóm hàng.

           (2): Vùng kết quả

                - Số tháng chưa bán được xác định dựa trên ngày hiện tại- ngày bán gần nhất của mặt hàng đó trên các kho tìm kiếm

- SL tồn: Tổng số lượng tồn kho của các mã hàng trên các kho tìm kiếm