Tôi đang sử dụng demo phần mềm quản lý bán hàng. Tôi muốn tổng hợp các hoạt động liên quan đến ngân hàng trong 1 khoảng thời gian bất kỳ có được không? Hay là chỉ tổng hợp được tháng hiện hành như phần mềm khác mà Tôi đã từng dùng?