Tôi đang dùng gói phần mềm quản lý bán hàng BizMan. Trong menu Trợ Giúp có chức năng Live Update, chức năng này dùng khi nào và dùng trong trường hợp nào vậy? Có phải thường xuyên Live Update để được cập nhật phiên bản mới và chức năng mới không?