Htsoft ơi, tôi không thể nào sao lưu dữ liệu được. Mỗi lần sao lưu phần mềm đều báo sai mật khẩu "sa", trong khi tôi vẫn đăng nhập được vào phần mềm mà, hay máy tính của tôi bị lỗi gì phải không???