Công nợ phải thu phải trả đến ngày

Thống kê công nợ phải thu phải trả trong từng chi nhánh, của công ty đến một ngày nhất định để quản lý.

-       Vào menu Add_ins --> BC_TK --> Công nợ phải thu phải trả đến ngày.

-       Có thể xem được công nợ phải thu phải trả chi tiết với từng khách hàng. Chọn sang tab Công nợ phải thu phải trả chi tiết

-       Kích đúp chuột trên grid để xem chi tiết một phiếu.