Htsoft ơi sao phần mềm của tôi chỉ gộp được mã hàng mà không gộp được mã khách hàng với nhau vậy? tôi đã đăng nhập vào tài khoản full quyền rồi nhưng khi gộp phần mềm vẫn báo "bạn không có quyền sử dụng chức năng này, hãy liên hệ với người quản trị". Chức năng này có phải mua thêm không ạ?