BẢO MẬT LOGIN

Chức năng này cho phép bảo mật user login vào hệ thống phần mềm bán hàng HTsoftBizMan, user khi được cấu hình các thông tin này sẽ cần phải đăng nhập đúng theo các thông số xác thực thì mới có thể đăng nhập được vào phần mềm, sẽ có rất nhiều cơ chế để bảo mật login như trong hình:

Vào chức năng Hệ thống/ Quản lý user: tab Người sử dụng, kích vào user muốn cấu hình bảo mật login:

Lưu ý: Nếu muốn xác thực thông tin nào thì check vào ô checkbox và nhập thông tin xác thực vào ô text kế bên tương ứng. Không muốn xác thực thông tin thì bỏ dấu check.

Nếu một trong các thông tin đã yêu cầu xác thực mà user login vào hệ thống không thỏa mãn thì user đó không thể login được vào hệ thống.

Nếu check vào Khóa/Disable thì user sẽ không thể login vào hệ thống, thường sẽ sử dụng chức năng này khi muốn khóa user của nhân viên nghỉ việc.

Các trường thông tin:

Tên máy tính: Là tên máy tính mà user được phép đăng nhập

CD key: Là key phần mềm bản quyền mà HTsoft cung cấp trên máy tính user đăng nhập 

Địa chỉ MAC: Là địa chỉ MAC trên máy tính mà user đăng nhập

WAN IP: Là địa chỉ IP của mạng mà máy tính dùng

Lưu ý: Xác định địa chỉ MAC của máy tính như sau: