Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web

Sau khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, vào menu Hệ thống/ Quản lý user và làm theo hướng dẫn các bước như trong hình:

B1: Tạo user và khai báo account trên phần mềm bán hàng:


 

Sau khi tạo user xong, kích đúp vào user để sửa và thực hiện các bước sau:

Lưu ý: Cũng thực hiện các bước này tương tự khi muốn tạo account xem báo cáo trên mobile/web cho user đã được tạo trên phần mềm từ trước.Sau đó hệ thống sẽ thông báo việc đăng ký tài khoản thành công:

B2: Vào trình duyêt web với địa chỉ trang web có cấu trúc: tencongty.bm.htsoft.vn mà bên HTsoft cung cấp. VD: abc.bm.htsoft.vn

Giao diện trên web như sau:

 

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chương trình như sau:

Giao diện trên mobile:


Sau khi đăng nhập thành công, thực hiện chọn chi nhánh( nếu có):

 


 

Tiến hành lựa chọn các báo cáo tương ứng để xem báo cáo:

Lưu ý: Account được đăng ký của user nào thì sẽ được xem các báo cáo tướng ứng với nhóm user mà user đó được phân quyền trên phần mềm bán hàng HTsoft BizMan.

Hướng dẫn đổi mật khẩu account xem báo cáo trên mobile/web:

B1: Đổi mật khẩu user trên phần mềm

Đăng nhập phần mềm quản lý bán hàng BizMan bằng user cần đổi mật khấu, chọn chức năng Hệ thống/ Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn sau:


Phần mềm sẽ hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công:

B2: Cập nhật mật khẩu mới cho account xem báo cáo


Sau khi đổi mật khẩu thành công phần mềm sẽ thông báo: