Tôi đang dùng demo phần mềm quản lý bán hàng HTsoft, hiện tại tôi thấy phần mềm chỉ cho phép khai báo cấu hình 2 ca làm việc nhưng cửa hàng tôi chia thành 3 ca mỗi ngày vậy muốn quản lý được thì làm thế nào?