Tôi đang import cấu hình mặt hàng từ file excel vào phần mềm bán hàng HTsoftBizMan, nhưng hệ thống cứ đưa ra cảnh báo dữ liệu sai định dạng, không phải dữ liệu kiểu xâu. Kiểm tra lại tôi thấy mã hàng trong excel vừa dạng text và vừa dạng số, tôi phải làm như thế nào để import được????