Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan, không hiểu sao mà hôm nay phần mềm không thể vào được. Tôi có vào SQL Server Management để kiểm tra cơ sở dữ liệu thì thấy database của bên tôi báo lỗi Suspect, HTsoft khắc phục giúp tôi được không?