Tôi đang sử dụng phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, đặc thù kinh doanh bên tôi sẽ xuất và in rất nhiều hóa đơn, hệ thống sinh ra rất nhiều rác và báo lỗi Load report fail, mỗi lần như vậy tôi cứ phải vào %temp% để xóa, như vậy rất bất cập, HTsoft có thể xử lý vấn đề này được không?