Tôi đang sử dụng phần mềm bán hàng HTsoft. Hôm nay, khi đăng nhập vào phần mềm thì hiển thị lỗi “The application was unable to start correctly (0xc000007b)”. Tôi khắc phục bằng cách nào?