Tôi phân quyền cho nhóm user Bảo hành sửa chữa được phép lập phiếu thu, phiếu chi trong Quỹ và Ngân hàng (Phiếu thu, Khoản thu, phiếu chi, khoản chi) nhưng khi user đó thêm phiếu thu/chi  và ghi lại thì phần mềm hiện ra thông báo sau

Trong khi tôi vào tài khoản full quyền của mình vẫn ok. Có phải tôi phân quyền thiếu không?