Tôi có lập phiếu chuyển kho từ kho A sang kho B. Mặt hàng đó khi nhập về kho A có đơn giá, khi lập phiếu chuyển tôi cũng có nhập đơn giá. Tuy nhiên, khi xem tồn kho trong kho B, mặt hàng này đủ số lượng nhưng lại không có đơn giá. HTsoft khắc phục giúp tôi nhé!