Tôi đã download phần mềm quản lý bán hàng SalePro cài đặt và dùng thử, tôi có thực hiện một số phiếu mua hàng và bán hàng. Có một phiếu bán hàng tôi muốn xóa đi nhưng không được. Tại sao lại như vậy? tôi phải xử lý như thế nào để xóa được phiếu bán hàng đó?