Cả nhà ơi,

HTsoft BizMan của mình có cơ chế onl/off. Bình thường thì khi mất mạng máy trạm mới bị offline. Nhưng máy chủ của mình nay cũng bị vậy, dẫn đến khi lập Hóa đơn bán lẻ số phiếu sinh ra tự động là Auto. Mình nghĩ máy chủ thì không bị vậy chứ nhỉ?