Chào HTsoft, mình đang dùng phần mềm A. Nếu giờ chuyển qua dùng HTsoft thì dữ liệu chuyển sang như thế nào?