Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có chức năng liên quan tới hoa hồng giành cho nhân viên không? từ khi nhập hàng với mức hoa hồng cấu hình sẵn trên mỗi mặt hàng cho tới các báo cáo?