Trên phiếu bán hàng của nhân viên, không muốn cho nhân viên chỉnh sửa giá khi bán, và ẩn giá vốn. Phải thao tác như thế nào trên phần mềm quản lý bán hàng BizMan vậy?