Trường hợp như sau: Khách hàng sau khi mua hàng có thanh toán thừa 1 số tiền, nhưng khách hàng không nhận lại và để thanh toán cho lần mua hàng tiếp theo. Vậy thao tác như thế nào trên phần mềm quản lý bán hàng SalaPro để cân bằng được công nợ phải thu phải trả?

Cám ơn!