Hướng dẫn QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN VÀ CẤN TRỪ TIỀN ĐẶT CỌC

1.      Thu tiền đặt cọc

1.1  Thu tiền đặt cọc qua SO
- Viết phiếu SO, tiến hàng thu tiền đặt cọc bằng cách click chuột phải vào SO đó, chọn Thu tiền đặt cọc như sau:

-          Form thu tiền khách hàng sẽ hiện ra:


Điền số tiền khách đặt cọc. Ô diễn giải thể hiện số đơn hàng khách đặt, cùng với chi tiết các hàng, số lượng khách đặt trên đơn hàng đó.

Sau đó ghi lại phiếu Thu tiền đặt cọc.

1.2  Trường hợp Khách hàng đặt cọc mà không ghi nhận đơn đặt hàng SO .

Truy cập menu Bán hàng => Thu tiền khách hàng, thêm phiếu thu, hệ thống báo tổng tiền thừa, nhấn Yes để Ghi lại

2.      Cấn trừ đặt cọc
- Trên danh sách phiếu SO, số phiếu SO của khách hàng đã đặt, click chuột phải để chuyển thành hóa đơn bán buôn


Click Ghi để ghi lại Hóa đơn bán buôn.

- Tiến hành cấn trừ phiếu đặt cọc khách hàng:

Trên giao diện hóa đơn bán buôn vừa ghi lại, click Thanh toán. Form Thu tiền khách hàng sẽ hiện ra( hoặc có thể truy cập theo đường dẫn Bán hàng- Thu tiền khách hàng)

Click dòng Lập phiếu thu bằng phiếu đang chờ pending” để show ra danh sách phiếu đặt cọc của khách hàng.

Chọn phiếu đặt cọc nhấn Đồng ý.

Click Thêm chi tiết phiếu để chọn phiếu xuất để thanh toán khoản tiền đặt cọc<v:shape o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style="width: 468pt; height: 262.5pt; visibility: visible;">

Tại đây sẽ hiện ra danh sách phiếu khách hàng còn nợ, ta sẽ chọn phiếu để cần trừ khoản đặt cọc của khách hàng.
Kích đồng ý để chọn phiếu thanh toán.<v:shape o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style="width: 468pt; height: 197.25pt; visibility: visible;">

- Tích Trả tự động để cấn trừ tiền đặt cọc cho phiếu bán hàng.Sau đó Ghi lại phiếu.

3.      Khách hàng thanh toán nốt khoản nợ.
Thêm mới phiếu Thu tiền khách hàng, chọn đến khách hàng cần ghi nhận thanh toán. Phiếu thanh toán sẽ thể hiện số tiền khách hàng còn nợ số tiền sau khi đã trừ khoản đặt cọc.

Điền số tiền khách thanh toán rồi Ghi lại phiếu.