MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM

1.      Mục đích:

Lưu trữ ảnh sản phẩm, có thể check lại hình ảnh khi nhập hàng/xuất bán để xác nhận đúng mã sản phẩm nhâp/ bán hay không

2.      Phân quyền:

User được thêm hình ảnh sản phẩm cần được phân quyền:

-          Attach files

-          Quan ly anh mat hang

3.      Hướng dẫn

3.1  Thêm ảnh sản phẩm

Truy cập Cấu hình-> Mặt hàng, Chọn mặt hàng cần thêm hình ảnh, kích đúp chuột hoặc nhấn Sửa.

Tiếp theo, Click  , hệ thống cho phép chọn đến thư mục chứa ảnh, nhấn ảnh muốn thêm rồi click Open

Ngoài ra, có thể up ảnh bằng link lưu trực tiếp trên máy như sau:

Với ảnh lưu trên host/web, có thể tải lên bằng link như sau:

3.2  Check hình ảnh trên phiếu nhập/xuất

-          Check hình ảnh trên phiếu nhập

-          Check hình ảnh mặt hàng trên phiếu Hóa đơn bán lẻ