LƯU LỊCH SỬ TÍT MÃ HÀNG

1.      Mục đích:

Trên hóa đơn bán lẻ sẽ lưu lịch sử tít mã hàng, tít mã nào ghi ngay lịch sử đã tít mã đó, user được cấp quyền mới được phép xóa dòng hàng đã tít.

Phần mềm cung cấp báo cáo cho người quản lý về lịch sử xóa dòng phục vụ mục đích kiểm soát, tra cứu thêm nguyên nhân khi có sự cố thất thoát hàng hóa.

2.      Phân quyền

-          User được phép xóa dòng hàng cần được phân quyền: Được quyền xác nhận xóa dòng chi tiết hóa đơn

-          User được check báo cáo log tít mã hàng cần được phân quyền: Báo cáo Log bán hàng

3.      Hướng dẫn sử dụng

-          Xóa dòng phiếu trên hóa đơn bán lẻ

Khi xóa hệ thống bật lên form yêu cầu nhập user xác nhận như sau:

-          Check báo cáo log bán hàng

  Truy cập Báo cáo-> Báo cáo nhanh-> Báo cáo Log bán hàng

 

(1)   Phiếu bán hàng có dòng được xóa nhưng vẫn được Ghi lại trong hệ thống: Trên báo cáo sẽ thể hiện thông tin của dòng hàng bị xóa bao gồm: Số phiếu xuất, user tạo là user tít mã hàng, user xác nhận là user xác nhận xóa dòng hàng.

(2)   User chỉ tít mã hàng, ko lưu lại phiếu xuất bán: trên báo cáo trống số phiếu xuất, có ghi nhận user tạo là user tít mã hàng, ngày giờ tít mã hàng đó