BÁO CÁO SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

1.      Mục đích
     Tổng hợp số tiền giao dịch của 1 khách hàng, sắp xếp các số dư nợ của các phiếu chưa thanh toán (hoặc thanh toán 1 phần) theo ngày quá hạn thanh toán. Dựa vào kết quả báo cáo, ta có thể xác định được khoảng thời gian bắt đầu ghi nợ đến thời điểm hiện tại là bao lâu, từ đó lên kế hoạch đòi nợ với những phiếu nợ đã quá hạn so với quy định của công ty; trình lên BGĐ báo cáo những khoản nợ dài hạn, khó đòi; tính toán dự phòng những khoản thu khó đòi.

 

2.      Phân quyền
Để xem được báo cáo, nhóm user cần được phân quyền Báo cáo sổ chi tiết công nợ theo tuổi nợ.

3.      Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Truy cập menu Addins -> BC_TK -> Báo cáo sổ chi tiết công nợ theo tuổi nợ

Bước 2: Chọn tiêu chí tìm kiếm, chọn khách hàng cần xem chi tiết công nợ theo tuổi nợ, sau đó kích Tìm kiếm.


Bước 3: Xem báo cáo: Báo cáo sẽ thể hiện các thông tin liên quan đến công nợ chi tiết của 1 khách hàng: Số dư công nợ đầu kỳ, các phát sinh nợ, có trong kỳ, tuổi nợ tương ứng với các khoảng thời gian T của các phiếu xuất, nhập còn nợ, số dư công nợ cuối kỳ.