HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ NỢ HÀNG KHUYẾN MÃI

1.     Mục đích

Trong thời gian doanh nghiệp áp dụng chương trình khuyến mãi tặng hàng có thể có trường hợp hàng khuyến mãi hết trong kho hoặc chương trình khuyến mãi do nhà phân phối đưa ra nhưng chưa chuyển hàng nên chúng ta phải hoãn trả và nợ quà khách. Việc ghi nhận Nợ khuyến mãi giúp doanh nghiệp theo dõi đươc các khoản nợ hàng khuyến mãi với KH và chủ động trong việc trả hàng , đảm bảo chất lượng và uy tín dịch vụ.

2.     Phân quyền

Để được cập nhật Trả nợ hàng khuyến mãi user cần được phân quyền Trả hàng nợ khuyến mãi

3.     Hướng dẫn sử dụng

3.1   Chương trình KM được lập như sau:

3.2 Ghi nhận nợ KM

TH1: Nợ toàn bộ hàng khuyến mãi

Trên hóa đơn bán lẻ, ghi nhận như sau:

a.                  Nhập imei/ mã hàng  bán. Hệ thống tự map thông tin hàng tặng kèm

b.     Chọn Thêm vào nợ khuyến mãi nếu chưa trả hàng ngay cho khách

c.                  Mặt hàng nợ khuyến mãi tự động nhảy sang tab Nợ khuyến mãi với các nội dung về  mã hàng, tên hàng, số lượng, user ghi nhận

d.                 Trên giao diện Chi tiết hóa đơn sẽ tự động mất dòng mặt hàng khuyến mãi. Thu ngân tiếp tục Thu tiền và in hóa đơn xuất hàng cho khách với đúng số lượng hàng xuất thực tế

TH2: Nợ một phần khuyến mãi

Trên hóa đơn bán lẻ ghi nhận như sau:

a.                 Nhập imei/ mã hàng  bán. Hệ thống tự map thông tin hàng tặng kèm

b.                 Chọn Copy nhân đôi dòng (duplicate) để ghi nhận số lượng hàng khuyến mãi trả ngay cho khách

c.                  Chỉnh sửa số lượng trên dòng phiếu đúng bằng số lượng hàng trả ngay cho khách

d.                 Dòng còn lại, chọn Thêm vào nợ KM, ghi nhận số lượng hàng nợ KM.

Mặt hàng nợ khuyến mãi tự động nhảy sang tab Nợ khuyến mãi , chỉnh sửa cột số lượng  là số lượng hàng nợ KM

e.                 Trên giao diện Chi tiết hóa đơn sẽ tự động mất dòng mặt hàng khuyến mãi. Thu ngân tiếp tục Thu tiền và in hóa đơn xuất hàng cho khách với đúng số lượng hàng xuất thực tế.

3.3 Trả nợ khuyến mãi

a.                 Vào Add-Ins -> Trả hàng nợ khuyến mãi

b.                 Toàn bộ danh sách hàng nợ khuyến mãi trên kho/ chi nhánh hiển thị (tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm). Chọn đến đơn cần trả khuyến mãi. Click để chuyển thành phiếu xuất trả KM.

 

c.                  Số lượng hàng trả tự động map đúng bằng số lượng ghi nợ KM. Nhập số lượng trả khuyến mãi (nếu không trả hết trong 1 lần)

Ghi nhận số lượng trả là số âm bên tab Nợ khuyến mãi

Tiến hành ghi phiếu (thu tiền và ghi phiếu nếu KH có phát sinh chi phí )

d.                 Số lượng còn nợ sẽ đươc trừ đi tương ứng với số đã trả

Nếu dòng hàng không còn nợ KM mà chuyển thành phiếu xuất trả, hệ thống sẽ cảnh báo Dòng hàng này đã được trả khuyến mãi xong

Có thể thống kê trong khoảng thời gian các phiếu nợ, trả