CHỨC NĂNG ÉP USER lOG OFF KHỎI PHẨN MỀM

                   I.  MỤC ĐÍCH

Chức năng này thường sử dụng sau khi admin phân quyền xong và muốn user bắt buộc phải out ra vào lại phần mềm để quyền mới có hiệu lực. Admin chỉ nên chọn những user bị chịu tác động bởi quyền mới ngay lập tức, không nên chọn tất cả các users

               II.   HƯỚNG DẪN

User có quyền phân quyền truy cập Hệ thống-> Quản lý user, tại tab Người sử dụng chọn user muốn ép phải log off như sau

Hệ thống confirm lại 1 lần nữa, nhấn Yes để đồng ý

Hệ thống sẽ quét các user yêu cầu log off và out phần mềm trên máy mà các user đã chọn đang đăng nhập.

Sau khi thoát ra, user có thể đăng nhập lại để sử dụng phần mềm.