Nhờ HTsoft hướng dẫn mình cách nhập điểm cho Khách hàng trên BizMan, tức là đối với Khách hàng đặc biệt Tôi muốn tặng thêm điểm?

Thanks