Tôi muốn sửa lại một vài báo cáo cho phù hợp với doanh nghiệp của tôi, tôi phải làm như nào?