Chức năng nhật ký người dùng trong phần mềm có phải là chức năng mà có thể cho người quản lý biết được các thao tác của các user trên phần mềm không? Thanks