1.      Chức năng.

-       Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để người nhận biết loại tin nhắn một cách nhanh chóng. Người nhận có thể lập tức reply (trả lời) lại hoặc forward (chuyển tiếp) tin nhắn cho các thành viên user khác

-       Module này rất hữu dụng cho các công ty có nhiều nhân viên làm việc trên hệ thống và có hoạt động tác nghiệp.

2.      Hướng dẫn sử dụng.

Tại màn hình Home của phần mềm Htsoft BizMan ta chọn Tin nhắn.

Giao diện Message Board hiển thị như sau. Các tin chưa đọc sẽ mặc định sẵn hiển thị trên màn hình và được phân thành các loại tin, để đọc tin nhắn của loại tin nào thì kích chuột tại loại tin đó. Khi có tin nhắn mới chưa đọc hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình.

Kích đúp vào tin nhắn trên grid để đọc tin nhắn đó. Sau khi đọc tin thì tin nhắn sẽ được chuyển sang nhóm Tin đã đọc.

ü  Trả lời tin nhắn

Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào tin nhắn trên grid sau đó chọn Trả lời tin nhắn.

Màn hình trả lời tin nhắn hiển thị, người nhận sẽ được chọn mặc định là người gửi đến. Ta có thể thay đổi tiêu đề, thêm người nhận và nhập thông tin trả lời sau đó nhấn Gửi đi. Nếu chưa gửi ta có thể chọn Lưu để ghi nhớ lại.

ü  Gửi tin nhắn mới

Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào grid sau đó chọn Gửi tin nhắn mới. Sau đó hiển thị ra giao diện gửi tin nhắn, bạn nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấn Gửiđể hoàn tất. Nếu chưa gửi ngay ta có thể nhấn Lưu để ghi nhớ lại.

Chuyển tiếp tin nhắn

Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào tin nhắn muốn chuyển tiếp trên grid sau đó chọn Chuyển tiếp tin nhắn.

ü  Xóa tin nhắn

Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào tin nhắn muốn xóa trên grid sau đó chọn Xóa tin nhắn. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại. Chọn Yes để xóa tin nhắn.