Tôi đăng nhập vào phần mềm như bình thường, nhưng không được và có một thông báo là: ' Hết hạn dùng thử '. Tôi phải khắc phục như thế nào?.
( Tôi đã mua bản quyền phần mềm)