Tôi đã mua sử dụng phần mềm được hơn 1 năm, mọi nghiệp vụ phần mềm xử lý đều rất tốt, công việc quản lý bán hàng diễn ra thuận lợi và ổn định. Do nhu cầu mở rộng và phát triển doanh nghiệp, tôi muốn có thêm một số chức năng mới để đáp ứng công việc quản lý phù hợp với mức độ phát triển thời gian tới, HTsoft có thể giúp tôi được không? tôi phải liên hệ với ai? và chi phí như thế nào??