Hôm nay lại nhờ HTsoft giải thích giúp Ngưỡng nhập và ngưỡng xuất trong cấu hình Mặt hàng là như thế nào? Có dùng ngưỡng này để cảnh báo cho người dùng biết được không? Nếu hỗ trợ được thì phần mềm bán hàng bên bạn sẽ rất là chuyên nghiệp.