Tôi đang BizMan đăng nhập vào user có đầy đủ quyền mà sao Tôi không sửa được số phiếu ở hóa đơn bán ( kể cả là lập phiếu mới hay sửa phiếu cũ) ? Tôi không biết phải làm thể nào? Có phải user của Tôi bị lỗi gì không? Nhờ HTsoft hỗ trợ giúp