Phần mềm quản lý bán hàng BizMan có chức năng nào để kiểm tra hóa đơn bán nào bán lỗ vốn không? Mình nghĩ nếu có chức năng này thì sẽ rất tốt cho người quản lý.