có ai phát hành phiếu giảm giá rồi quản lý trên phần mềm BizMan chưa, mách mình cách dùng phần mềm để quản lý nó với. Thank!