Phần mềm HTsoft có chức năng khai báo hay nhập tồn kho ban đầu không? Vì khi bắt đầu nhập kho sử dụng phần mềm, doanh nghiệp thường có tồn kho trước đó.
Và cả khai báo tồn quỹ?