HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOA HỒNG THEO NHÓM NHÂN VIÊN

1.    1. Mục đích: Thiết lập phần trăm hoa hồng của nhân viên khi bán mặt hàng theo từng nhóm nhân viên.

2.     2. Cấu hình:

2.1.Nhóm nhân viên: Nhóm user phải có quyền CH24: Nhóm nhân viên; Nhân viên thuộc nhóm nhân viên nào sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng của nhóm nhân viên đó.

Tại Cấu hình/ Nhân viên: Thêm mới nhân viên, kích biểu tượng  để tìm hoặc thêm mới nhóm nhân viên: Tại đây sẽ cấu hình phần trăm hoa hồng được hưởng khi bán hàng.

Khi cấu hình thông tin nhân viên thuộc nhóm:

2.2.Cấu hình thông tin mặt hàng có hoa hồng cho nhân viên

Những mặt hàng nào có hoa hồng nhân viên khi bán thì tại cấu hình mặt hàng, trường thông tin Hoa hồng BB, Hoa hồng BL đặt là 1, ngược lại: không có hoa hồng thì đặt là 0.

3.     3.  Quá trình thực hiện và kết quả báo cáo

Khi thực hiện xuất bán, nhân viên sẽ được hưởng đúng phần trăm hoa hồng đã được thiết lập

Trong trường hợp hàng bán trả lại thì nhân viên đó sẽ phải chịu trừ đi đúng khoản hoa hồng của mặt hàng trả lại đó.

Vào báo cáo Hoa hồng theo nhân viên trong Add_in để xem:

Giải thích các trường thông tin trong Báo cáo hoa hồng nhân viên:

SL bán: Tổng số lượng bán của từng mặt hàng theo nhân viên

Tổng hoa hồng: Tổng hoa hồng nhân viên đã được hưởng theo từng mã hàng

Bình quân = Tổng hoa hồng/ SL bán

Tỉ lệ(%) = Bình quân hoa hồng/ đơn giá bình quân

Để xem chi tiết hoa hồng của nhân viên: kích vào tên nhân viên trên báo cáo:

Chức năng  sẽ tính toán lại hoa hồng nhân viên theo thiết lập hoa hồng mới trong khoảng thời gian đang tìm kiếm báo cáo.