Nếu 1 nhân viên vừa được hưởng hoa hồng theo nhóm , vừa đượng hưởng hoa hồng khi bán hàng thì nhân viên đó có được hưởng cả 2 loại hoa hồng không? Nếu không được thì sẽ ăn theo loại hoa hồng nào?