Em đang dùng thử phần mềm quản lý bán hàng SalePro, trong các hóa đơn và báo cáo xuất hiện logo và tên công ty HTsoft. Vậy em phải làm thế nào để các hóa đơn chỉ xuất hiện tên công ty, logo và địa chỉ của công ty em??