Bằng cách nào để cấu hình sao cho mã hàng không xuất hiện nếu không còn kinh doanh nó nữa và nếu muốn kích hoạt để sử dụng lại thì làm thế nào?